شما اینجا هستید

این مطلب 20 بار خوانده شده

هوا بس ناجوانمردانه بارانیست

هوا بس ناجوانمردانه بارانیست
۵۳ روز گذشت
روزهای بارانی ما
دیگر باران یک حادثه عاشقانه نیست
برای مردمی که سقف خانه هایشان پارچه است
باران زحمت اضافه و کفش و دمپایی خیس و کودکان سرماخورده و ....
هوا بس ناجوانمردانه بارانیست

این مطلب 91 بار خوانده شده

جریان زندگی در سرپل ذهاب

جریان زندگی در سرپل ذهاب از کلاس های درس شروع شد

این مطلب 104 بار خوانده شده

کلاس من در کانکس

کلاس من در کانکس

این مطلب 140 بار خوانده شده

کلاس من در چادر

کلاس من در چادر