شما اینجا هستید

این مطلب 5 بار خوانده شده

هوا بس ناجوانمردانه بارانیست

هوا بس ناجوانمردانه بارانیست
۵۳ روز گذشت
روزهای بارانی ما
دیگر باران یک حادثه عاشقانه نیست
برای مردمی که سقف خانه هایشان پارچه است
باران زحمت اضافه و کفش و دمپایی خیس و کودکان سرماخورده و ....
هوا بس ناجوانمردانه بارانیست

این مطلب 26 بار خوانده شده

جریان زندگی در سرپل ذهاب

جریان زندگی در سرپل ذهاب از کلاس های درس شروع شد

این مطلب 27 بار خوانده شده

کلاس من در کانکس

کلاس من در کانکس

این مطلب 40 بار خوانده شده

کلاس من در چادر

کلاس من در چادر