شما اینجا هستید

این مطلب 29 بار خوانده شده

هوا بس ناجوانمردانه بارانیست

هوا بس ناجوانمردانه بارانیست
۵۳ روز گذشت
روزهای بارانی ما
دیگر باران یک حادثه عاشقانه نیست
برای مردمی که سقف خانه هایشان پارچه است
باران زحمت اضافه و کفش و دمپایی خیس و کودکان سرماخورده و ....
هوا بس ناجوانمردانه بارانیست

این مطلب 137 بار خوانده شده

جریان زندگی در سرپل ذهاب

جریان زندگی در سرپل ذهاب از کلاس های درس شروع شد

این مطلب 142 بار خوانده شده

کلاس من در کانکس

کلاس من در کانکس

این مطلب 202 بار خوانده شده

کلاس من در چادر

کلاس من در چادر