شما اینجا هستید

شنبه, 25 ارديبهشت, 1395 - 22:10
گروه بندی کلاس
چکیدههر رفتار انسان و از جمله رفتار دانش آموز هدف دارد یا هدف گردان است دانش آموزان هیچ عملی را بدون هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند نیاز یا نیازهایی را ارضاء کنند بنابراین باید نیازها و هدف های آنها را شناخت و جدی گرفت مثلا اگر رفتار نا مطلوب یا بی انضباطی از آن دانش آموز سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن بدانیم کاربرد اصول و تدابیر می تواند به ما کمک کند تا از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آنها را به حداقل برسانیم.....
شنبه, 25 ارديبهشت, 1395 - 22:10
گروه بندی کلاس
چکیدههر رفتار انسان و از جمله رفتار دانش آموز هدف دارد یا هدف گردان است دانش آموزان هیچ عملی را بدون هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند نیاز یا نیازهایی را ارضاء کنند بنابراین باید نیازها و هدف های آنها را شناخت و جدی گرفت مثلا اگر رفتار نا مطلوب یا بی انضباطی از آن دانش آموز سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن بدانیم کاربرد اصول و تدابیر می تواند به ما کمک کند تا از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آنها را به حداقل برسانیم.....